Verdent Sp. z o.o. realizuje projekt pn. Wdrożenie strategii nowego modelu biznesowego współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego w ramach Działania II.2 „Internacjonalizacja Przedsiębiorstw” Podziałania II.2.1 „Modele biznesowe MŚP” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest wdrożenie nowego modelu biznesowego firmy Verdent, który doprowadzić ma do zaistnienia na nowych rynkach oraz, co za tym idzie, zwiększenia przychodów ze sprzedaży pochodzących z eksportu.

Zakładane efekty projektu:

Realizacja projektu umożliwi Wnioskodawcy wkroczenie ze swoją ofertą na nowe rynki zagraniczne: Japonię, Brazylię, USA, Indonezję. Zdobycie nowych rynków zbytu pozwoli Firmie na zwiększenie wartości sprzedaży na eksport, a także zwiększenie poziomu udziału eksportu w całkowitej sprzedaży Firmy oraz zintensyfikowanie powiązań z zagranicznymi partnerami.

Wartość projektu: 506 405,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 236 044,00 PLN

VERDENT sp. z o.o. realizuje projekt pn. Opracowanie systemu wierteł stomatologicznych do kompleksowej obróbki zęba z elementami charakterystycznymi dla wierteł inteligentnych drogą do podniesienia innowacyjności firmy Verdent, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Celem projektu jest podniesienie innowacyjności i konkurencyjności Verdent Sp. z o.o. poprzez opracowanie innowacyjnej w skali międzynarodowej inteligentnej rodziny wierteł dentystycznych.

Verdent, w ramach realizacji projektu, opracuje system wierteł stomatologicznych do kompleksowej obróbki zęba począwszy od obróbki wstępnej aż do ujścia kanału korzeniowego. W ramach projektu firma Verdent zaprojektuje, wykona i przeprowadzi badania mające dać odpowiedź, które z przyjętych w fazie koncepcyjnej rozwiązań w stopniu najpełniejszym spełnia jej oczekiwania. Całość badań zostanie przeprowadzona jako realizacja celów, którymi są: opracowanie nowego systemu wierteł służącemu kompleksowej obróbce zęba począwszy od obróbki wstępnej aż do strefy korzenia, dalszy rozwój działu naukowo-badawczego Firmy jak również rozwój kompetencji badawczych pracowników Spółki. Opracowany system zostanie wdrożony do produkcji.

Wartość projektu: 3 140 413,60 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 2 491 486,16 zł

VERDENT sp. z o.o. realizuje projekt pn. Zakup infrastruktury badawczej przez Verdent sp. z o.o. drogą do opracowania nowej rodziny wierteł do użytku w protetyce stomatologicznej, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania I.2 „Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje”, Poddziałania I.2.1 „Infrastruktura B+R przedsiębiorstw” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest zakup i zainstalowanie urządzeń, które zostaną wykorzystane do prowadzenia prac badawczych finalnie zmierzających do opracowania nowych wierteł typu CAD/CAM (adresowanych do pracowni protetycznych, zajmujących się wytwarzaniem koron stomatologicznych) oraz opracowania nowych powłok na wytwarzane wiertła stomatologiczne.

Efektem projektu będzie nowa rodzina wierteł oraz nowy typ powłok nanoszonych na wiertła. Powłoki mają za zadanie poprawę właściwości mechanicznych narzędzi.

Wartość projektu: 3 349 536,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 1 497 760,00 zł

„Rozwój przedsiębiorstwa VERDENT Sp. z o.o. poprzez eksport”

Działanie 6.1 „Paszport do eksportu”

Umowa o dofinansowanie nr UDA-POIG.06.01.00-10-045/13-00

Verdent Sp. z o.o.

Inwestujemy w waszą przyszłość dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

Tytuł projektu: Promocja marki VERDENT na rynkach zagranicznych.

Cel projektu i planowane efekty: Wynikiem realizacji projektu będzie zwiększenie rozpoznawalności marki VERDENT na rynkach zagranicznych. Prowadzić to będzie, do pozyskania nowych klientów, zwiększenia sprzedaży, zwiększenia rozpoznawalności i wartości marki. Celem eksportu firmy jest promocja produktu oraz wizerunku firmy na rynkach zagranicznych a także uniezależnienie się od wahań popytu na rynku krajowym, a co za tym idzie zmniejszenie ryzyka spadku sprzedaży dzięki jej dywersyfikacji. Celem firmy jest również wzrost zysków oraz dalszy rozwój przez lepsze identyfikowanie potrzeb klientów i elastyczne reagowanie na nie oraz przez poszerzenie kontaktów handlowych.

Działanie PO IR 3.3.3 Go to Brand

Wartość projektu: 543 900.00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 407 925.00 PLN