VERDENT sp. z o.o. realizuje projekt pn. Zakup infrastruktury badawczej przez Verdent sp. z o.o. drogą do opracowania nowej rodziny wierteł do użytku w protetyce stomatologicznej, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania I.2 „Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje”, Poddziałania I.2.1 „Infrastruktura B+R przedsiębiorstw” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest zakup i zainstalowanie urządzeń, które zostaną wykorzystane do prowadzenia prac badawczych finalnie zmierzających do opracowania nowych wierteł typu CAD/CAM (adresowanych do pracowni protetycznych, zajmujących się wytwarzaniem koron stomatologicznych) oraz opracowania nowych powłok na wytwarzane wiertła stomatologiczne.

Efektem projektu będzie nowa rodzina wierteł oraz nowy typ powłok nanoszonych na wiertła. Powłoki mają za zadanie poprawę właściwości mechanicznych narzędzi.

Wartość projektu: 3 349 536,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 1 497 760,00 zł

„Rozwój przedsiębiorstwa VERDENT Sp. z o.o. poprzez eksport”

Działanie 6.1 „Paszport do eksportu”

Umowa o dofinansowanie nr UDA-POIG.06.01.00-10-045/13-00

Verdent Sp. z o.o.

Inwestujemy w waszą przyszłość dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

Tytuł projektu: Promocja marki VERDENT na rynkach zagranicznych.

Cel projektu i planowane efekty: Wynikiem realizacji projektu będzie zwiększenie rozpoznawalności marki VERDENT na rynkach zagranicznych. Prowadzić to będzie, do pozyskania nowych klientów, zwiększenia sprzedaży, zwiększenia rozpoznawalności i wartości marki. Celem eksportu firmy jest promocja produktu oraz wizerunku firmy na rynkach zagranicznych a także uniezależnienie się od wahań popytu na rynku krajowym, a co za tym idzie zmniejszenie ryzyka spadku sprzedaży dzięki jej dywersyfikacji. Celem firmy jest również wzrost zysków oraz dalszy rozwój przez lepsze identyfikowanie potrzeb klientów i elastyczne reagowanie na nie oraz przez poszerzenie kontaktów handlowych.

Działanie PO IR 3.3.3 Go to Brand

Wartość projektu: 543 900.00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 407 925.00 PLN