Cel projektu: Alternatywne źródła przychodu w Firmie Verdent jako odpowiedź na skutki epidemii COVID-19.

 

Planowane efekty projektu: Wynikiem realizacji projektu będzie stworzenie warunków do utrzymania się Firmy Verdent na rynku w okresie kryzysu spowodowanego przez Covid-19. Projekt przyczyni się również do utrzymania miejsc pracy oraz umożliwi konkurencyjny rozwój firmy w kolejnych latach.

 

Działanie:2.3.1.Innowacje w MŚP (RPO WŁ)

Wartość projektu: 1 446 480,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 999 600, 00 

 

 

  


 

Cel projektu: Promocja marki VERDENT na kluczowych rynkach zagranicznych.

 

Planowane efekty projektu: Wynikiem realizacji projektu będzie zwiększenie rozpoznawalności i wartości marki VERDENT na rynkach zagranicznych prowadzące do pozyskania nowych klientów oraz zwiększenia sprzedaży.

 

Działanie: 3.3.3 Go to Brand (POIR)

Wartość projektu: 465 200,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 232 600,00 zł

 Cel projektu: Utrzymanie działalności gospodarczej VERDENT sp. z o.o., który na skutek wystąpienia pandemii COVID-19 znalazł się w trudnej sytuacji i odnotował spadek obrotów.

 

Planowane efekty: Uzyskanie wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.

 

Wartość projektu:  120 020,16 zł

 

Wkład Funduszy Europejskich: 120 020,16 zł

 

Verdent Sp. z o.o. realizuje projekt pn. Wdrożenie strategii nowego modelu biznesowego współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego w ramach Działania II.2 „Internacjonalizacja Przedsiębiorstw” Podziałania II.2.1 „Modele biznesowe MŚP” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest wdrożenie nowego modelu biznesowego firmy Verdent, który doprowadzić ma do zaistnienia na nowych rynkach oraz, co za tym idzie, zwiększenia przychodów ze sprzedaży pochodzących z eksportu.

Zakładane efekty projektu:

Realizacja projektu umożliwi Wnioskodawcy wkroczenie ze swoją ofertą na nowe rynki zagraniczne: Japonię, Brazylię, USA, Indonezję. Zdobycie nowych rynków zbytu pozwoli Firmie na zwiększenie wartości sprzedaży na eksport, a także zwiększenie poziomu udziału eksportu w całkowitej sprzedaży Firmy oraz zintensyfikowanie powiązań z zagranicznymi partnerami.

Wartość projektu: 506 405,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 236 044,00 PLN

VERDENT sp. z o.o. realizuje projekt pn. Opracowanie systemu wierteł stomatologicznych do kompleksowej obróbki zęba z elementami charakterystycznymi dla wierteł inteligentnych drogą do podniesienia innowacyjności firmy Verdent, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Celem projektu jest podniesienie innowacyjności i konkurencyjności Verdent Sp. z o.o. poprzez opracowanie innowacyjnej w skali międzynarodowej inteligentnej rodziny wierteł dentystycznych.

Verdent, w ramach realizacji projektu, opracuje system wierteł stomatologicznych do kompleksowej obróbki zęba począwszy od obróbki wstępnej aż do ujścia kanału korzeniowego. W ramach projektu firma Verdent zaprojektuje, wykona i przeprowadzi badania mające dać odpowiedź, które z przyjętych w fazie koncepcyjnej rozwiązań w stopniu najpełniejszym spełnia jej oczekiwania. Całość badań zostanie przeprowadzona jako realizacja celów, którymi są: opracowanie nowego systemu wierteł służącemu kompleksowej obróbce zęba począwszy od obróbki wstępnej aż do strefy korzenia, dalszy rozwój działu naukowo-badawczego Firmy jak również rozwój kompetencji badawczych pracowników Spółki. Opracowany system zostanie wdrożony do produkcji.

Wartość projektu: 3 140 413,60 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 2 491 486,16 zł